Snelle levering
Grote voorraad
Scherpe prijzen
Snelle levering
Grote voorraad
Scherpe prijzen

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van Hofa BV – Bleiswijk

Art. 1 GELDIGHEID
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Een verwijzing door de koper naar eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden wordt niet aanvaard.

Art. 2 OFFERTES
Al onze offertes en prijzen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de kostenfactoren geldend op de dag der uitbrenging. Wanneer in deze kostenfactoren waaronder met name worden verstaan lonen, materiaalprijzen en de koers van de Euro t.o.v. vreemde valuta, na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden, zijn wij gerechtigd die wijzigingen aan de koper door te berekenen.
Bij levering van speciale aanmaken behouden wij ons het recht voor van meer of minder levering tot 20 procent van het bestelde kwantum. Alle prijzen zijn exclusief emballage en omzetbelasting.

Art. 3 OVEREENKOMSTEN
Voor de koopovereenkomst is beslissend de inhoud van de opdrachtbevestiging. Wijziging of annulering van een koopovereenkomst kan slechts in onderling overleg geschieden.
Na verzending is annulering niet meer mogelijk.

Art. 4 EMBALLAGE
Uitgezonderd kisten, zakken, pallets e.d. wordt door ons geen emballage berekend. Door ons in rekening gebrachte emballage wordt bij onbeschadigde franco retourzending gecrediteerd.

Art. 5 ZEKERHEIDSSTELLING
Wij zijn steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met levering voort te gaan, van de koper genoegzame zekerheidsstelling te vorderen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Art. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, ook al zijn de goederen reeds verwerkt en/of met andere goederen reeds verbonden. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren. Ingeval de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder gerechtelijke uitspraak ontbonden is onverminderd ons recht op verdere schadevergoeding en/of overige rechten die ons toekomen. De afnemer is verplicht de niet betaalde goederen aan de opdrachtnemer terug te geven en machtigt door de transactie aan te gaan, opdrachtnemer onherroepelijk de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden. Indien in zulk een geval de goederen door de afnemer uit de originele verpakking zijn verwijderd en anderszins opgeslagen, dient de afnemer te allen tijde te kunnen aantonen dat de desbetreffende goederen van opdrachtnemer afkomstig zijn. Het recht de goederen terug te halen geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijze kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

Art. 7 OVERMACHT
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren danwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Art. 8 LEVERTIJD
De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de order te annuleren.

Art. 9 AFROEPORDERS
Bij afroeporders moet de totale order binnen 12 maanden na ontvangst van de opdracht worden afgenomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 10 LEVERING EN VERVOER
Levering van goederen binnen Nederland met een netto faktuurwaarde boven een bepaalde ordergrootte geschiedt franko huis, beneden deze ordergrootte wordt een uniform vrachtbedrag in rekening gebracht. De afnemer wordt van de grens van deze zogenaamde “bepaalde ordergrootte”, alsmede het in rekening te stellen uniforme vrachtbedrag in kennis gesteld.


Levering van goederen naar een bestemming buiten Nederland geschiedt ex works, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De goederen reizen steeds voor risico van de koper. Het risico van verlies van/of schade aan de goederen gaat op de afnemer over, zodra de goederen ter verzending worden ingeladen.

Art. 11 RECLAMES
Reclames moeten onmiddellijk, in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk bij ons zijn ingediend. Reclames op andere wijze of na genoemde termijn ingediend, zijn van generlei waarde. Indien de koper aantoont dat door ons geleverde goederen niet aan de gestelde normen en/of toleranties voldoen en de goederen dientengevolge niet door hem zijn te verwerken, kan hij van ons gedurende een periode van drie maanden na aflevering vervanging dan wel creditering vragen. Indien vervanging naar onze mening niet mogelijk is, vindt creditering plaats.

Art. 12 AANSPRAKELIJKHEID
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materiaal of uitvoering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij ons. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van niet door opdrachtnemer verrichte nabewerkingsbehandelingen aan de door haar geleverde goederen.


In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de netto factuurwaarde van de goederen die de schade veroorzaakten en vervalt ook deze aanspraak van afnemerszijde terzake binnen drie maanden na aflevering daarvan. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard of van welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zins des woords, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. De afnemer verbindt zich opdrachtnemer te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van of in verband met door opdrachtnemer aan afnemer geleverde goederen en/of diensten.

Art. 13 BETALING
a. Alle betalingen moeten netto-contant binnen 30 dagen na de factuurdatum door de verkoper zijn ontvangen. De afnemer is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist.
b. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
c. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
d. Uitvoering gevende aan het bepaalde in de vorige alinea, kan de verkoper ineens op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen voor de eerste maand na de vervaldag ten bedrage van 1% van het factuurbedrag, welke toeslag niet door de koper behoeft te worden voldaan bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
e. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, die de verkoper maakt ter incassering zijner vordering, ongeacht de in vierde alinea van dit artikel bedoelde rentevergoeding.
f. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in de zesde alinea bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.
g. Indien de afnemer ook na schriftelijke aanmaning met betaling in gebreke blijft, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging van zijn bedrijf of liquidatie daarvan, wordt al hetgeen opdrachtnemer overigens van de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar overige rechtsmiddelen terzake.

Art. 14 ADMINISTRATIEKOSTEN
Voor facturen beneden een bepaalde maximum netto-waarde wordt naast de normale verzendkosten een bedrag in rekening gebracht voor toeslag kleine order.

Art. 15 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen welke tussen de koper en ons mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Voor klachten van verkoper is evenwel ook de rechter van de vestigingsplaats van koper bevoegd.

Art. 16 CONVERSIE
Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

HOFA B.V.

magnifiercrosschevron-down